Vi er ein kommunal barnehage med 7 avdelingar i alderen 0- 6 år.

Barnehagen består av to småbarnsavdelingar (0-3 år),

1 mellombarnsavdelingar (2-4 år) og

3 storbarnsavdelingar (4-6 år) – ein av dei store avdelingane består av utegruppe.

 

Barnehagen sin profil og satsingsområde varierer frå år til år:

Barnehageåret 2012 – 2013 arbeider vi i Stranda barnehage med eventyr. Vi arbeider med tema i høve til alder og modning.

Vi er inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi som representerer ein måte å forhalde seg til barn si læring og til individet sine ibuande evner og rettar.

 

I løpet av året kjem vi til å jobbe med 7 fagområda i rammeplanen. Men vi skal ha hovudfokus på to fagområda: Språk, tekst og kommunikasjon, samt kunst, kultur og kreativitet.

Stranda Barnehage

Austefjordvegen

5379 Steinsland

 

Åpningstider kvardager: 7-16:30

 

NB! Barna må hentast seinast 5 min før stengetid!

 

 Tlf: 56 32 78 00

 

Info
Avdelingane
Nyheiter
Teknologi & Design
Kontakt oss
Viktige info/dokument
Om oss
Årsplan 2017-2018
Praktisk info
Søkje plass/prisar/vedtekter

VIKTIGE DATOAR 2018!

 

18.05 Plandag. Barnehagen stengt

 

07.05 Stranda barnehage er nå trafikksikker barnehage

 

08.06 Plandag. Barnehagen stengt

 

16.07-27.07 Feriestenging barnehage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGERUTA

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE

RAMMEPLANEN

Dokument

SMITTEVERN

Dokument

ENDRING AV PLASS

Dokument

LEDIGE LÆRLINGEPLASSAR

Dokument

Stranda barnehage

Vi er ein kommunal barnehage med 6 avdelingar i alderen 0- 6 år. Barnehagen består av to småbarnsavdelingar Doggdråpen og Kvisthola (0-3 år), og

4 storbarnsavdelingar Eldstova, Spirekassen, Vindgjelet og Solstråla (3-6 år) – Solstråla er utegruppe. Kvar avdeling har sitt eige symbol. sjå under.

 

 

 

 

Stranda Barnehage held til på Sotra, vest for Bergen i Sund Kommune.

 

Visjon

Barnet er kompetent. Den vaksne legg til rette for at barnet kan gjere erfaringar og få stimulans til utvikling og læring. Mennesket som medskapande sosialt vesen med omtanke og respekt for det som lever er grunnleggjande.

 

Pedagogisk grunnsyn

Barnet skal få gode moglegheiter for utvikling og aktivitet i nært samarbeid og forståing med foreldrene. Barnehagen skal hjelpe til med å oppdra barnet i samsvar med kristne grunnverdiar. Med naturen som pedagogisk arena får barnet gjort ei mengd erfaringar.

 

Vi har henta inspirasjon frå Reggio Emilia barnehagane i Italia sin pedagogikk og syn på barnet. Med naturen som pedagogisk arena og erfarne og kvalifiserte vaksne har vi gode føresetnader for å skape ein utviklande og god barnehage.

 

Saman med den vaksne er barnet aktivt og forskande, det er medbestemmande i si eiga læring. Barnet gjer konkrete erfaringar med ting i omverda samt mellomenneskelege erfaringar. Ved å gje omgrep til desse erfaringane og å dokumentere det som skjer med ord, bilete, drama, musikk og andre kreative uttrykk, fungerer dette som ein kommunikasjon til barnet og til omverda.

 

 

 

 

MÅLTID

Barnet har med skiver til frukost. Til lunsj er det smørelunsj tre dagar og varm lunsj to dagar. Dette lager barnehagen til. Om ettermiddagen får barna frukt, og om ynskjeleg kan dei ta med yoghurt heiman frå. Barnet får drikke til frukost, lunsj og fruktmåltid om ettermiddagen. Dette betaler ein matpengar for med foreldrebetalinga. I barnehagen har vi ansatt eigen kokk. Ho heiter Jannicke Viketun.

 

KLÆR

Ha med ekstra klesskift frå innerst til ytterst. Klær og sko må være merka.

Ha med innesko til bruk i barnehagen.

Om barnet brukar bleier, ha med dette og evt våtserviett og salve.

 

SOVING

Ha med smokk og evt kosedyr om barnet brukar det når det skal sove.

 

BRINGING OG HENTING

Vi ynskjer at barnet kjem innan kl 09.00. og at barna blir henta seinast 5 minutter før stengetid.

Om barnet kjem seinare, er sjuk eller tek fri ein dag, vil vi at barnehagen får melding om dette. Dersom andre enn foreldra/dei faste hentar barnet , må barnehagen få melding om det.  Ansvarsfordeling i samband med bringing og henting: Så lenge den som leverer/hentar barnet oppheld seg på barnehagen sitt område har den ansvar for barnet.

 

Husk å melde fra til portvakt (personalet med gul vest) når du hentar barnet. Dette er særs viktig!

Kokken vår Jannicke Viketun lager middag til alle avdelinger fra mandag til torsdag.

SØKJE PLASS

Ein skal no søkje elektronisk dersom ein ynskjer barnehageplass i Sund. Søknadsskjema ligg på søknadssenteret. Link her!

 

Du finn det og på framsida til kommunen si nettside, med veiledning til korleis tenesta skal nyttast. Klikk her!

 

Hovedopptaket er om våren, og søknadsfrist er sett til 01.03. Søknader som kjem inn etter søknadsfristen, vert handsama etter kvart som dei kjem inn..

 

PRISAR

 

Liste med oversikt over prisar for barnehage i Sund. Satsane gjeld pr. månad. Søskenmoderasjon 30% reduksjon på barn nr. 2, 50 % på barn nr. 3. Gebyr for forseint henting er pr. pågynt time barnet vert henta for seint.

 

Tilbod                          pris

5 dg/veke - 9 t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTEKTER

Vedtekter for barnehagane i Sund finn du i dette dokumentet.

Kvisthola 0-3
Doggdråpen 0-3
Spirekassen 3-6
Eldstova 3-6
Vindgjelet 3-6
Solstråla 3-6

Kvisthola

 

På Kvisthola er vi 10 barn i alder 1 – 3år.

 

 

 

Ansatte på avdelingen

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 48015042

kvisthola.stranda@sund.kommune.no

Laila Espeland

Pedagogisk leiar

Cathrine Olsen

Pedagogisk leiar

Veronica

Hjortland Lunde

Barne.ungdoms.arb

Alicja

 

Assistent

Doggdråpen

Doggdråpen er ein småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 1-3 år.

 

Hausten blir brukt til tilvenning og bli kjent. Småbarnsavdeling er ofte det første møtet med barnehagen og me ønskjer å gje kvart barn ein god og trygg start i barnehagen.  Då er fokuset å bli kjent med rutinar, dei vaksne og dei andre barna.

 

November og desember blir brukt til jule-førebuingar  og aktivitetar knytt til jula.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte på avdelingen

 

Elisabeth Selstø

Pedagogisk leiar

Siw H. Johannessen

Barnehagelærar

Beate Tellnes

Barne.ungdoms arb.

Kontakt avdeling

 

Mobil: 48015041

doggdropen.stranda@sund.kommune.no

Tove Moe Heimark

Assistent

Aina Kjøpstad

Barne.ungdoms arb.

 

Spirekassen

Spirekassen er ei avdeling med 20 plassar, 17 barn kvar dag, frå 2-6 år. Vi har ei grunnbemanning med 2 pedagogar og ein barne- og ungdomsarbeidar.  Støtte assistent og støtte pedagog er også inne hos oss nokre timar i veka i veka.  På Spirekassen jobbar vi med sosial kompetanse. Vi jobbar styrkebasert og kvar månad jobbar vi med ny styrke. Eksemplar på «styrker» vi jobbar med er omsorg, tolmod, sjølvkontroll, hjelpsam og respekt. Styrkene vil vi jobbe med både i planlagde situasjonar og i her og nå situasjonar. Dette gjer vi ved å lage rollespel, lese bøker og sjå små filmsnuttar, ekspelvis.  Deretter reflektere handling opp mot styrken vi har i fokus.

I tillegg til sosial kompetanse har vi også kvar månad ulike tema vi jobbar med. Vi har månadens eventyr, form, farge og mønster, i tillegg til språkstimulering. Språkstimuleringa består av høgtlesing, rim, regler, song, uttale, ordproduksjon, stavelser og merksemd for lyd.Vi har samling kvar dag på føremiddagen. Enkelte dagar har vi temasamlingar og hjartesamlingar. Temasamling er ei samling der ein har fokus på eit tema gjennom heile samlinga. Hjartesamling er ei samling der vi har fokus på sosial kompetanse.  Onsdagane har våre 4 førskulebarn skuleforberedane arbeid. Her nyttar vi Sund kommune sitt felles opplegg, for alle førskulebarna i kommunen. Vi fokuserer på 3 hovedtema, språk, matematikk og sosial kompetanse. Elles er vi mykje ute. Vi har ein turdag i veka. Då går vi til ulike plassar i nærområdet.

På avdelinga vår finn ein også barnehagens bibliotek og mediatek. Her har vi bøker på både nynorsk og bokmål. Om barna ynskjer å låne med seg heim herifrå ,er de velkomen til det. På biblioteket har vi også barnehagens  smart board.

 

 

 

 

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 48015044

spirekassen.stranda@sund.kommune.no

Ansatte på avdelingen

 

Miriam Blomvågnes

Pedagogisk leiar

Nina Løvik

Barnehagelærar

Hilde Hanøy

Barne.ungdoms.arb

Dorthea Bjorøy

Barne.ungdoms.arb

 

Eldstova

Eldstova er ein 3-6 års avdeling som har 20 barn og ei grunnbanning på 3 vaksne.

Vi har fokus på å ha gode rutinar og reglar slik at barna skal kjenne

tryggleik på avdelinga.

Faste aktiviteter: Kvar måndag er det turdag. Onsdager har vi førskuletrening.

Barnegruppa vert delt inn i mindre grupper kvar torsdag og fredag på føremiddagen inn slik at barna får kvalitetstid med mindre støy  når dei leikar, speler spel, jobber med prosjekt eller har andre aktiviteter

 

På Eldstova har vi kvar dag eit barn som vert trekt ut til å få vera dagens Hjartebarn. Det vil mellom anna sei at dei andre barna seie fine ting til den som er hjartebarn når vi har samling. Hjartebarnet

år har også små arbeidsoppgåver om til dømes velje song til maten, kven som skal gå til

bordet først etc.

Prosjekt om omhandla  sosial kompetanse: Vi er innom ulike tema

kvar månad til dømes omgrepa omsorg, sjølvkontroll eller tolmod. Barna

blir kjent med omgrepa gjennom samtalar, refleksjon, her og no- situasjonar i

garderobe eller leik, gjennom dramatisering og  når vi leser bøker. Dette blir spesifisert i månadspost.

Ansatte på avdelingen

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 48015043

eldstova.stranda@sund.kommune.no

Veronika Vallestad

Pedagogisk leiar

Anette Bakke

Barne.ungdoms.arb

Janne Kallestad

Barne.ungdoms.arb

Hilde Guddal

Pedagogisk leiar

Vindgjelet

 

Vindgjelet er ein avdeling med barn i alderen 3-6 år.

 

På Vindgjelet har vi og barnehagens atelier, her er ulike materialar til formingsaktivitetar, det er og tilrettelagt for arbeid i små gruppa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte på avdelingen

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 48015045

vindgjelet.stranda@sund.kommune.no

Cathrine Olsen

Pedagogisk leiar

Julianne Kalaas Barne.ungdoms.arb

Anita Knappen

Assistent

Christine Ekren

Pedagogisk leiar

 

Solstråla

Avdeling Solstråla er ein ute -/ friluftsavdeling med 16 barn i alderen 4- 6 år.

Vi er på tur 3 dagar i veka, og har to «heimedager» der vi er ved multihuset og rundt barnehagens område. Vi har fokus på kva vi kan nytte naturen til og korleis vi best tar vare på naturen.

Barna skal få oppleve matlaging på tur, dette gjer vi en gong i veka då vi lagar middag ute ved bruk av stormkjøkken og bål. Vi bruker dei ulike årstida godt og nytter oss av dei muligheitene ver og vind gjer oss. Vårt mål er at barna skal få fine naturopplevingar prega av leik, glede og læring.

Vi har vært på pepperkakebyen og reiste til en annen frilufts barnehage på besøk.

Prosjekt

 På solstråla jobbar vi med sosial kompetanse, i forhold til rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver. I år jobbar vi med Hakkebakkeskogen.

Vi har hjertesamling, hvor fokuset ligger på dagens hjertebarn. Hjartesamling er ei samling der vi har fokus på sosial kompetanse. Vi har ulike aktiviteter som for eksempel spikreprosjekt.

Førskuletrening

Torsdag har våre 11 førskolebarn skoleforberedane arbeid. Her følger vi Sund kommune sitt felles opplegg som alle førskolebarn skal gjennom.

 

Ansatte på avdelingen

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 90728305

solstrala.stranda@sund.kommune.no

Franziska Grütte

Pedagogisk leiar

Torbjørn Guddal

Barne.ungdoms.arb

Daniela

Assistent

 

 

 

 

Sund kommune ble trafikksikker kommune  i mai 2018.

Stranda barnehage er dermed blitt Trafikksikker barnehage.

 

Her kan dykk lese om Sund kommune som trafikksikker kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportasje frå Stranda barnehage i programmet ekko på nrk p2.

klikk her for å lytte.

 

 

 

Stranda barnehage har bidratt med tekst og bilete i boka "Barnehagens uterom" av Eli Thorbergsen. Her står det bl.a litt om arbeidet i verkstaden.

 

 

Øyvind Heggstad held på å skrive bok om prosjekta i barnehagen. "Kreativitet og teknologi i Stranda barnehage". Boka er tenkt å samle deler av prosjekta fra 2008-2014. Bokprosjektet er omfattande og vil ta si tid, men hvis foreldre er interessert å få ein smakebit kan "protoboka" lånast ved å henvende seg til Øyvind.

Reggio Emilia
3 pedagogar & Dokumentasjon
Teknologi
Kreativitet
Prosjekter 2009-2014

Reggio Emilias pedagogiske filosofi representerer ein måte å forhalde seg til barn si læring og til individet sine ibuande evner og rettar.

Verksemda er prega av ein måte å forhalde seg på, utan å innehalde ein metode og at den heile tida har mulighet til å utvikle seg og fornye seg.

For å gjere greie for verksemda brukar ein i Reggio Emilia for eksempel: Ein fortel om, og viser ulike arbeid kalla prosjekt og forklarer prinsippa i prosjektet.

 

SYN PÅ BARNET

Kjernen i den pedagogiske filosofien til Loris Malaguzzi er:

”Vi står for eit bilete av barnet som ressurs med enorme muligheter, svært rikt og utrusta frå fødselen av, fylt av evner og gode eigenskapar. Omgrepet demokrati må truleg omdefinerast. Framfor alt må vi leggja størst vekt på subjektet, det vil sei på individet si evne og vilje til å agere, og framfor alt erkjennast som frie og ansvarsfulle aktørar.”

Barnet vert sett på som aktive, kompetente og ressurssterke heilt frå starten av, med lyst og kraft til å læra, veksa og utvikla seg.

 

BARNET HAR HUNDRE SPRÅK”

I barnehagane i Reggio Emilia freistar dei å arbeide med så mange ”språk” som mulig. I diktet ”Eit barn har hundre språk” snakkar Loris Malaguzzi om overvurdering av ordet som uttrykksform i vårt vestlege samfunn. Ved å la barnet få øve seg i så mange måtar å uttrykkje som mogeleg, utfrå eigne interesser og motivasjon, får barnet tilgang til heile seg.

 

SYN PÅ LÆRING

Barna vert gjeve stort rom for individuell tenking og å kunne arbeide ut frå eigen motivasjon og interesse. Dei hypotesene barna kjem med i ulike prosjektarbeid, -hypoteser om korleis dei trur ting er eller verkar, får dei sjølv utprøve og erfare. Slik skaffar barnet seg eigne erfaringar om korleis ting heng saman. Læring vert ein aktiv prosess som vert integrert i individet utfrå eigne erfaringar. ”Kunnskap innebærer ein kreativ aktivitet hos individet. Den innebærer å skape, å finne på. Derfor er det vanskeleg å kunne noko utan fridom. Og fridom er ikkje eit siktemål ,det er eit utgangspunkt, ein stadig prosess.”(sitat Paolo Friere)

 

 

BARNET I SAMFUNNET

Då verksemda i Reggio Emilia starta i 1960- åra, tenkte dei gjennom korleis barnehagebarn sin verklegheit i Nord-Italia og i det vestlege samfunnet var. Kva muligheter såg dei for seg for utvikling og kva type læring hadde barnehagebarna bruk for?

Analysen i dag tek utgangspunkt i ma. at verda i løpet av dei siste ti-åra har ”krympa” Både menneske og informasjon reiser raskt over store avstandar. Informasjonsflaumen aukar og utviklinga skjer svært raskt på ulike felt. Individet har behov for tillit til eiga læreevne og til å bedømma kva som er viktig å læra seg.

Gjennom måten dei arbeider på i Reggio Emilia, formidlar dei ei kjensle av sjølvtillit til barna. Eg kan tenkje, eg kan uttrykkje meg på mange måtar, eg kan forstå, eg kan meine, og ved dette kan eg velje og påverke – og eg er ein del av ein heilskap. Ei oppleving av sjølvinnsikt, sjølvtillit og delaktighet er ei sterk motkraft mot kjensle av framandgjering og maktesløyse, som vi veit er grobotn for ulike former for vald og fluktmekanismer t.d. rusmisbruk

 

ATLIÈR OG EIGEN KUNSTNAR I BARNEHAGEN

Valet å ha atlieèr og kunstnarar i barnehagen er også for ein stor del ein konsekvens av ei samfunnsanalyse. Meir og meir av informasjonen i dagens samfunn skjer i form av bilder frå tv. Video, pc-ar, dataspel og reklamebilder. I bildene vert det formidla eit bodskap. I Reggio bestemte dei seg for å arbeide mykje med barna sin eigen skapande verksemd for å motverka effektane av samfunnet sinn billedflom. Dei ville gje barna tilgang til sine eigne uttrykk, si eiga tenking og sine eigne vurderingar.

I Reggio Emilia meiner dei at barna treng hjelp til å beabeide alt det som verkeleg finns i deira verd. Derfor går dei ikkje imot å bruke nye tekniske hjelpemiddel i barnehageverksemda, men lagar temaarbeid der dei kan bruke pc som uttrykksmiddel.

Atlièet har to funksjonar. 1. Det er ein stad der barn kan lære å beherske alle slags teknikkar, maling, tegning, arbeid med leire og alle dei symbolske språka. 2. Atlièet hjelper dei vaksne å forstå barna sine innlæringsprosessar og korleis barn finn fram til sjølvstendige former for fridom til å uttrykkje seg, kognitiv fridom,symbolsk fridom, og forskjellige vegar til kommunikasjon. Atlièet har ein viktig, provoserande endrande effekt på gammaldagse undervisningsidèar

 

I Italia kallar dei de kunstfaglege ansatte for Atlierista. Sidan vi ikkje har noko norsk navn på dette ordet har vi i Stranda barnehage eigen kunstpedagog;

Han heiter Øyvind Heggstad og er utdanna som animatør fra Høgskulen i Volda. Han jobbar med ulike prosjekt i Atlièet på avdeling Vindgjelet.

Sidan 2008 har han presentert ulike tema for barna i Stranda barnehage. Tema som: Verdensrommet, Vikingetida, livet i havet, Dyreriket og konstruksjoner. To av prosjekta har resultert i to filmar. Og han held no på å skrive bok om  prosjekta.

I skapande verksemd bearbeider og fordøyer individet erfaringar og inntrykk til innsikt. Skapinga kan difor vert ein del av ein kunnskapsprosess. Barn si skaping kan også gje informasjon til dei vaksne om kva barnet har forstått, og om korleis dei tenkjer – og kva dei treng av meir bearbeiding. Ved at det vert arbeid så mykje med barn si skapande verksemd, får ein også grunnlag for for ein rik dokumentasjon av verksemda.

 

Dokumentasjon handlar om å synleggjera praksis. Det er ein reflekterande måte å forhalde seg til praksis på. Hensikten er å synleggjera barna sine arbeid og kunnskaping for barna sjølv, foreldrene og samfunnet for øvrig, dels er hensikten å synleggjere kunnskapinga sine vilkår og prosess for den forskande pedagogen. Pedagogen kan auke sitt medvet om konsekvensane av sine eigne handlingar og dermed få grunnlag for for å endre og utvikle eige arbeid. For barnet kan dokumentasjon også innebære at det får ein tydeleg identitet.

 

Gjennom dokumentasjon kan barnehage og skole gjevast ein offentleg stemme og tydeleg identitet, dette er viktig i samarbeidet med foreldrene.

Modellen over viser elementene som er med i den skapande prosess.

Teknologibarnehagen

Stranda barnehage deltek med Rong oppveksttun og Straume barnehage i eit prosjekt om teknologi i hausten 2007. Teknologi er kort sagt: dei framgangsmåtar og hjelpemiddel som blir brukt for å skapa eller byggja noko – for å få noko til. Realfag har stor plass innanfor teknologien.

 

Hovudmåla for prosjektet er å auka personalet sin kompetanse, motivasjon og interesse, samt utvikle metodar/arbeidsmåtar for å gje barn grunnleggjande erfaringar med teknologi og realfag i barnehagen. Og prosjektet skal stimulera barna si interesse, praktiske utforsking, problemløysing og forståing innan området teknologi/realfag. Metodar/arbeidsmåtar skal ta utgangspunkt i barna sin eigenaktivitet og forskartrang. Dette leggjer vi tilrette ved å utføre ulike eksperiment og aktivitetar.

 

Teknologiprosjekt

I Stranda barnehage har vi jobba med Vippebom prosjekt som starta opp i 2011. Bommen kom opp i 2012. I dette prosjektet var Helge Jensen fra høgskulen i Bergen og Frede Torsheim fra Gode sirklar innvolvert. Vippebommen er ein vektarm der barna kan teste likevekt, heise gjenstander etc.

På avdeling Eldstova har  dei eigen tannhjulvegg og avdeling Vindgjelet har magnet tavle for konstruksjon av geometriske figurar og "kulerenne". sjå bideserien til høgre.

Ellers har barnehagen eit uteverksted der barna lærer å beherske finmotoriske evner ved bruk av ulike verktøy som sag, hammer, tommestokk o.l

 

STRANDA BARNEHAGE

 

Austefjordvegen

 

5379 STEINSLAND

 

 

Tlf styrar kontor: 56 32 78 00

Tlf styrar Sølvi: 56 32 78 01

Tlf Ped kontor: 56 32 78 02

Mob. styrer: 907 21 288

 

E-mail: solvi.schei@sund.kommune.no

 

 

Sølvi Schei

Styrar

Miriam Blomvågnes

Assisterande styrar

 

KART

 

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.