Vi er ein kommunal barnehage med 7 avdelingar i alderen 0- 6 år.

Barnehagen består av to småbarnsavdelingar (0-3 år),

1 mellombarnsavdelingar (2-4 år) og

3 storbarnsavdelingar (4-6 år) – ein av dei store avdelingane består av utegruppe.

 

Barnehagen sin profil og satsingsområde varierer frå år til år:

Barnehageåret 2012 – 2013 arbeider vi i Stranda barnehage med eventyr. Vi arbeider med tema i høve til alder og modning.

Vi er inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi som representerer ein måte å forhalde seg til barn si læring og til individet sine ibuande evner og rettar.

 

I løpet av året kjem vi til å jobbe med 7 fagområda i rammeplanen. Men vi skal ha hovudfokus på to fagområda: Språk, tekst og kommunikasjon, samt kunst, kultur og kreativitet.

Stranda Barnehage

Austefjordvegen  16

5379 Steinsland

 

Åpningstider kvardager: 7-16:30

 

NB! Barna må hentast seinast 5 min før stengetid!

 

 Tlf: 56 32 78 00

 

Info
Avdelingane
Barnehagen i media
Satningsområder
Kontakt oss
Historie
Viktige info/dokument
Om oss
Årsplan 2018-2019
Praktisk info
Søkje plass/prisar/vedtekter
Diverse info

VIKTIGE DATOAR 2019/2020!

 

15.08 Plandag. Barnehagen stengt

 

08.11 Plandag. Barnehagen stengt

 

31.01 Plandag. Barnehagen stengt

 

08.04 Barnehagen stengjer kl. 12. Onsdag før            skjærtorsdag

 

22.05 Plandag. Barnehagen stengt

 

05.06 Plandag. Barnehagen stengt

 

20.07-31.07 Feriestenging barnehage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGERUTA

 

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE

RAMMEPLANEN

Dokument

SMITTEVERN

Dokument

Betre Tverrfagleg Innsats (BTI)

BTI

 

 

Stranda barnehage

Vi er ein kommunal barnehage med 6 avdelingar i alderen 0- 6 år. Barnehagen består av to småbarnsavdelingar Doggdråpen og Kvisthola (0-3 år), og

4 storbarnsavdelingar Eldstova, Solstråla, Spirekassen og Vindgjelet(3-6 år) – Solstråla er utegruppe. Kvar avdeling har sitt eige symbol. sjå under.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranda Barnehage held til på Sotra, vest for Bergen i Sund Kommune.

 

Vi har eit stort fokus på barns medverknad, og tek omsyn til barna som ståstad.  Dei vaksne i barnehagen er bevisste på at barna treng alderstilpassa utfordringar og oppgåver som dei kan strekkje seg etter, for såleis få føle mestring.

 

Barnehagens visjon:

"Stranda barnehage- den gode starten."

 

 

Sund kommunale barnehager sitt felles pedagogiske grunnsyn:

Barndommen er ei livsfase med eigenverdi, den kan ikkje forserast, kan ikkje takast att og skal få ta si tid!

I barnehagen skal barnet få gode høve til leik, utvikling, rett til medverknad og aktivitet i nært samarbeid og forståing med foreldra.

 

På bakgrunn av dette grunnsynet er det laga ein visjon for arbeidet i barnehagen:

"Alle barn skal kjenne seg trygge og trivast og bli ein del av eit stimulerande miljø for læring og utvikling."

 

¨

 

 

 

MÅLTID

Barnet har med skiver til frukost. Til lunsj er det smørelunsj tre dagar og varm lunsj to dagar. Dette lager barnehagen til. Om ettermiddagen får barna frukt, og om ynskjeleg kan dei ta med yoghurt heiman frå. Barnet får drikke til frukost, lunsj og fruktmåltid om ettermiddagen. Dette betaler ein matpengar for med foreldrebetalinga. I barnehagen har vi ansatt eigen kokk. Ho heiter Jannicke Viketun.

 

KLÆR

Ha med ekstra klesskift frå innerst til ytterst. Klær og sko må være merka.

Ha med innesko til bruk i barnehagen.

Om barnet brukar bleier, ha med dette og evt våtserviett og salve.

 

SOVING

Ha med smokk og evt kosedyr om barnet brukar det når det skal sove.

 

BRINGING OG HENTING

Vi ynskjer at barnet kjem innan kl 09.00. og at barna blir henta seinast 5 minutter før stengetid.

Om barnet kjem seinare, er sjuk eller tek fri ein dag, vil vi at barnehagen får melding om dette. Dersom andre enn foreldra/dei faste hentar barnet , må barnehagen få melding om det.  Ansvarsfordeling i samband med bringing og henting: Så lenge den som leverer/hentar barnet oppheld seg på barnehagen sitt område har den ansvar for barnet.

 

Husk å melde fra til portvakt (personalet med gul vest) når du hentar barnet. Dette er særs viktig!

 

NB! Barna må hentast seinast 5 min før stengetid!

Kokken vår Jannicke Viketun lager middag til alle avdelinger fra mandag til torsdag.

SØKJE PLASS

Ein skal no søkje elektronisk dersom ein ynskjer barnehageplass i Sund. Søknadsskjema ligg på søknadssenteret. Link her!

 

Du finn det og på framsida til kommunen si nettside, med veiledning til korleis tenesta skal nyttast. Klikk her!

 

Hovedopptaket er om våren, og søknadsfrist er sett til 01.03. Søknader som kjem inn etter søknadsfristen, vert handsama etter kvart som dei kjem inn..

 

PRISAR

 

Liste med oversikt over prisar for barnehage i Sund. Satsane gjeld pr. månad.

Klikk her!

 

VEDTEKTER

 

Vedtekter for barnehagane i Sund finn du i dette dokumentet.

 

Kvisthola 0-3
Doggdråpen 0-3
 Spirekassen 3-6
Eldstova 3-6
Vindgjelet 3-6
Solstråla 3-6
Leiing
 Anna personal

Kvisthola

 

Kvisthola er ein småbarnsavdeling med 12 barn i alderen 1-3 år.

Grunnbemanninga er 4 vaksne.

 

Hausten blir brukt til tilvenning og bli kjent. Småbarnsavdeling er ofte det første møtet med barnehagen og me ynskjer å gje kvart barn ein god og trygg start i barnehagen.  Då er fokuset å bli kjent med rutinar, dei vaksne og dei andre barna.

 

 

 

 

 

 

Ansatte på avdelingen

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 48015042

kvisthola.stranda@sund.kommune.no

Christine Ekren

Pedagogisk leiar

Laila Espeland

Pedagog

Veronica

Hjortland Lunde

Barne.ungdoms.arb

 

Doggdråpen

 

Doggdråpen er ein småbarnsavdeling med 12 barn i alderen 1-3 år.

Grunnbemanninga er 4 vaksne.

 

Hausten blir brukt til tilvenning og bli kjent. Småbarnsavdeling er ofte det første møtet med barnehagen og me ynskjer å gje kvart barn ein god og trygg start i barnehagen.  Då er fokuset å bli kjent med rutinar, dei vaksne og dei andre barna.

 

 

Ansatte på avdelingen

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 48015041

doggdropen.stranda@sund.kommune.no

Elisabeth Selstø

Pedagogisk leiar

Siw H. Johannessen

Barnehagelærar

Anette Bakke

Barne.ungdoms.arb

 

 

Spirekassen

 

Spirekassen er ei avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år.

Grunnbemanninga er 3 vaksne.

 

På avdelinga vår finn ein barnehagens bibliotek og mediatek. Her har vi bøker på både nynorsk og bokmål. Om barna ynskjer å låne med seg heim herifrå ,er dei velkomen til det. På biblioteket har vi  smart board.

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte på avdelingen

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 48015044

spirekassen.stranda@sund.kommune.no

Eldstova

 

Eldstova er ei avdeling  med 18 barn i alderen 3-6 år.

Grunnbemanninga er 3 vaksne.

 

Alle førskulebarna i barnehagen går saman på tur ein dag i veken. Då følgjer dei eit førskuleopplegg som er felles for heile kommunen. Førskulebarna deltek både i fotballturnering og russetid i løpet av sitt siste år i barnehagen.

 

 

Ansatte på avdelingen

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 48015043

eldstova.stranda@sund.kommune.no

Veronika Vallestad

Pedagogisk leiar

Isabel Mjelde

Barne.ungdoms.arb

Janne Kallestad

Barne.ungdoms.arb

 

Vindgjelet

 

Vindgjelet er ein avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år.

Grunnbemanninga er 3 vaksne.

 

På Vindgjelet har vi barnehagens atelier, her er ulike materialar til formingsaktivitetar og eksperiment, det er og tilrettelagt for arbeid i små gruppa. Her kan barna få utfolde seg i kunstneriske uttrykk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte på avdelingen

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 48015045

vindgjelet.stranda@sund.kommune.no

Maren Forland Telle

Pedagogisk leiar

      Nina Løvik

Barnehagelærar

Beate Leuba

Barne. ungdoms. arb

Anita Knappen

Assistent

Solstråla

 

Avdeling Solstråla er ein ute -/ friluftsavdeling med 16 barn i alderen 4- 6 år.

Grunnbemanninga er 3 vaksne.

 

Vi er på tur 2- 3 dagar i veka, og har to «heimedager» der vi er ved multihuset og rundt barnehagens område. Vi har fokus på kva vi kan nytte naturen til og korleis vi best tar vare på naturen.

Vi bruker dei ulike årstida godt og nytter oss av dei muligheitene ver og vind gjer oss. Vårt mål er at barna skal få fine naturopplevingar prega av leik, glede og læring.

 

Ansatte på avdelingen

 

Kontakt avdeling

 

Mobil: 90728305

solstrala.stranda@sund.kommune.no

Franziska Grütte

Pedagogisk leiar

Cathrine Olsen

Pedagog

May Iren Tellnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sund kommune ble trafikksikker kommune  i mai 2018.

Stranda barnehage er dermed blitt Trafikksikker barnehage.

 

Her kan dykk lese om Sund kommune som trafikksikker kommune.

 

 

 

Reportasje frå Stranda barnehage i programmet ekko på nrk p2.

klikk her for å lytte.

 

 

 

 

 

Stranda barnehage har bidratt med tekst og bilete i boka "Barnehagens uterom" av Eli Thorbergsen. Her står det bl.a litt om arbeidet i verkstaden.

 

 

Øyvind Heggstad held på å skrive bok om prosjekta i barnehagen. "Kreativitet og teknologi i Stranda barnehage". Boka er tenkt å samle deler av prosjekta fra 2008-2014. Bokprosjektet er omfattande og vil ta si tid, men hvis foreldre er interessert å få ein smakebit kan "protoboka" lånast ved å henvende seg til Øyvind.

Trafikk
Språk
Leikemiljø

 

Stranda barnehage er ein trafikksikker barnehage.

Det vil seie at her i barnehagen har vi fokus på trafikk og trafikkmiljø.

Dette gjeld både på turar, parkeringsplassen og samarbeid barnehage- heim.

 

I rammeplan for barnehagen står det at;

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

  • ..... og lærer å orientere seg og ferdas trygt.

Personalet skal

  • .... hjelpe barna med å orientere seg og ferdas trygt.

(Rammeplanen s. 56)

 

For å oppnå dette nytter vi oss av barnas trafikklubb.

Alle avdelingane gjennomfører kvart år dei ulike oppgåvene som  "Lyset" har til oss.

 

Sund kommune er blitt ein språkkommune. Å være språkkommune innebærer at vi er ein del av Språkløyper- den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø og gjøre norske elever bedre til å lese og skrive.

 

Med dette fokuset på barnas språk er vårt hovudmål å betre barna sin språkkompetanse og gjere dei godt rusta til skulestart.

 

For å oppnå dette i Stranda barnehage skal:

Dei vaksne skal ha fokus på leik og leikens rolle for språkutvikling for barna.

Språkmiljøet være ein del av det gode barnehagemiljøet.

Barnehagen ha eit utviklande og variert leikemiljø i avdelingane og på uteområdet.

 

I Stranda barnehage vil vi at alle skal få varierte og positive erfaringar ved å bruke språket for å kunne uttrykke eigne tankar og kjensler.

 

Vi har fokus på at barna får ta i bruk alle sine uttrykksmåtar. Både den non-verbale og verbale kommunikasjonen er viktig for utvikling av eit rikt språk.

 

 

"Barnehagen skal vere bevisst på at kommunikasjon og språk påverkar og bli påverka av alle sider ved barnet si utvikling.

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagekvardagen, og få delta i aktivitetar som fremjar kommunikasjon og ei heilskapeleg språkutvikling." (Rammeplanen s. 23)

 

 

Stranda barnehage har valt å leggje vekt på leikemiljø i arbeidet med språk.

I dette arbeidet har alle avdelingane laga kvar sin kube, der det kan lages til ulike leikemiljø der barna kan utfolda seg.

 

I tillegg har vi under arbeid å utvikla eit spennande og rikt utemiljø som inviterar barna til leik.

 

Rammeplan for barnehagen legg vekt på at:

  • Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen.
  • Leiken skal vere ein arena for utvikling og læring og for språkleg samhandling.
  • Barnehagen skal inspirere til å gi rom for ulike typar leik både ute og inne

(Rammeplanen s. 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRANDA BARNEHAGE

 

Austefjordvegen 16

 

5379 STEINSLAND

 

 

Tlf styrar kontor: 56 32 78 00/ 01

Mob. styrer: 907 21 288

 

E-mail: solvi.schei@sund.kommune.no

 

Doggdråpen: 48015041

Kvistholet: 48015042

Eldstova: 48015043

Solstråla: 90728305

Spirekassen: 48015044

Vindgjelet: 48015045

 

Sølvi Schei

Styrar

Miriam Blomvågnes

Assisterande styrar

 

KART

 

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

Teknologi
Tidligare prosjekt

Teknologibarnehagen- korleis starta vi

Stranda barnehage deltek med Rong oppveksttun og Straume barnehage i eit prosjekt om teknologi i hausten 2007. Teknologi er kort sagt: dei framgangsmåtar og hjelpemiddel som blir brukt for å skapa eller byggja noko – for å få noko til. Realfag har stor plass innanfor teknologien.

 

Hovudmåla for prosjektet var å auka personalet sin kompetanse, motivasjon og interesse, samt utvikle metodar/arbeidsmåtar for å gje barn grunnleggjande erfaringar med teknologi og realfag i barnehagen. Og prosjektet hadde som mål stimulera barna si interesse, praktiske utforsking, problemløysing og forståing innan området teknologi/realfag. Metodar/arbeidsmåtar skal ta utgangspunkt i barna sin eigenaktivitet og forskartrang. Dette blir lagt tilrette ved å utføre ulike eksperiment og aktivitetar.

 

Teknologiprosjekt

I Stranda barnehage har vi jobba med Vippebom prosjekt som starta opp i 2011. Bommen kom opp i 2012. I dette prosjektet var Helge Jensen fra høgskulen i Bergen og Frede Torsheim fra Gode sirklar innvolvert. Vippebommen er ein vektarm der barna kan teste likevekt, heise gjenstander etc.

På avdeling Eldstova har  dei eigen tannhjulvegg og avdeling Vindgjelet har magnet tavle for konstruksjon av geometriske figurar og "kulerenne". sjå bideserien til høgre.

Ellers har barnehagen eit uteverksted der barna lærer å beherske finmotoriske evner ved bruk av ulike verktøy som sag, hammer, tommestokk o.l

 

Teknoligi i Stranda barnehage i dag

 

Barnehagen skal leggje til rette for at barnehagen skal gjere erfaringar med å bruke teknologi og reiskapar.

Barna skal få lage konstuksjonar av ulikt materiale og utforske kva molegheiter reiskaper og teknologi kan by på. (Rammeplanen s. 52)

 

Korleis skal eg halde saksa for at den skal klippe i arket? Korleis skal eg få sykkelen til å gå framover? Hjulet på bilen eg leiker med går ikke rundt, kva er galt? Kor mykje vind treng vi for at dragen skal fly?

Dette er eksempler på korleis barna møter teknologi.

Det er med den vaksnes støtte barna skal få moglegheiten til å utforske, finne ut av korleis ting fungerar.

 

Vippebommen  er framleis på uteområdet vårt, og Vindgjelet har framleis magnet tavla som heile barnehagen kan nytte.

 

I tillegg nyttar vi i barnehagen digital teknologi som til dømes; ipad, pc, smartboard og  Smart dokument kamera.